Интегрити Одит

услуги

Независим финансов одит

Одит на финансови отчети и друга финансова информация

  • Одит на финансови отчети, изготвени съгласно Националните счетоводни стандарти (НСС) и Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО);
  • Одит на консолидирани финансови отчети, изготвени съгласно НСС и МСФО;
  • Одит на проекти, финансирани от Структурните фондове на ЕС, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, други правителствени и неправителствени организации и грантови схеми;
  • Одит на финансови отчети, изготвени в съответствие с отчетна рамка със специално предназначение;
  • Договорени процедури относно финансова информация;
  • Ангажименти за преглед на финансови отчети;
  • Други ангажименти за изразяване на сигурност

С какво сме полезни в повече на своите клиенти?

  • Ефективно планиране, индивидуален подход и пълноценна двустранна комуникация с Ръководството през целия одитен процес;
  • Всички наши одиторски ангажименти приключват с писмо до ръководството, обобщаващо съществените констатации по одита и включващо, когато е приложимо, информация за идентифицирани в хода на одита съществени недостатъци на вътрешния контрол. 

Предлагаме още...