Интегрити Одит

екип

Пламена Маринова

Основател и управител

"Дай на професионалното си "Аз" свободата да бъде най-доброто, на което си способен."

Пламена Маринова е регистриран одитор и дипломиран експерт-счетоводител (Дипл. № 662/2009 г.) към Института за дипломираните експерт-счетоводители в България. Притежава магистърска степен по Счетоводство и контрол от Икономически университет във Варна. Натрупала е повече от петнадесет години опит в одита на финансови и нефинансови предприятия, включително и на предприятия от обществен интерес, като част от екипа на водеща одиторска компания, включително като управляващ съдружник в периода януари 2011 г. – февруари 2020 г.

Успешно консултира в областта на корпоративното подоходно облагане, данъчни аспекти на преобразувания по Търговския закон и международно данъчно облагане. Интересно предизвикателство за нея е съставянето на жалби срещу данъчни актове и изготвяне на стратегия по обжалването.

Нейната най-голяма професионална страст си остават консолидираните финансови отчети и одити на групи предприятия.

Кремена Стоянова

Помощник одитор

"Вярвам, че добрият бизнес е прозрачен и отговорен към бъдещето."

Кремена Стоянова има повече от тринадесет години счетоводен опит в различни сфери на бизнеса като търговия, услуги, производство и застрахователна дейност. Член е на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители във Великобритания (АССА). Притежава магистърска степен по Макроикономика и бакалавърски степени по Счетоводство и Макроикономика към УНСС. Борави с лекота с международните счетоводни стандарти и данъчните закони. Нейн професионален приоритет е управленското счетоводство – анализи, прогнози, бюджетиране. Успешно проектира и внедрява системи за вътрешен контрол. 

Нейната най-силна страна е способността да намира практически решения, които да отговарят на нуждите на бизнеса.

Ирена Георгиева

Правен консултант

Адвокат Ирена Георгиева е член на Софийска адвокатска колегия от 2013 г. Има богат практически опит в сферата на търговското, дружествено и вещно право, както и в сферата на капиталовите пазари и финансовото право.

Освен магистратура по „Право“, адв. Ирена Георгиева има завършено висше образование по специалността „Счетоводство и контрол“. Работила е във водеща одиторска компания, което допринася за по-обхватен правен анализ на възникналите казуси, отчитайки финансовия и счетоводния им ефект.

Участвала е като консултант в множество работни групи, свързани със законодателна дейност, което прави нейната професионална експертиза изключително полезна за нуждите на Интегрити Одит.

Иван Маринов

Риск анализатор

Иван Маринов е завършил СУ „Св. Климент Охридски“ специалност „Математика“, степен Магистър. През периода 2010 – 2017 г. работи като ръководител отдел „Управление на риска“ в едно от най-големите управляващи дружества в България. Има опит като Мениджър риск технологии в търговска Банка, имплементирайки различен тип риск модели, свързани с дигитално потребителско финансиране. Към момента работи като финансов актюер в застрахователно дружество и е независим консултант на Интегрити Одит.

Освен в сферата на точните науки и икономиката, Иван Маринов проявява интерес към новите технологии и софтуерното инженерство.

Дружеството е в договорни и партньорски взаимоотношения с висококвалифицирани счетоводители, икономисти и адвокати.

Желаете ли да сте част от нашия екип?

Изпратете ни автобиография и мотивационно писмо на адрес: audit@integrity.bg