Интегрити Одит

доклад

Доклад за прозрачност

Ежегодно се публикува доклад за прозрачност съгласно изискванията на чл.62 от Закона за независимия финансов одит.