Интегрити Одит

услуги

Данъчно консултиране

Данъчни консултации и данъчни декларации:

  • Корпоративен данък;
  • Данъци върху разходите;
  • Данъци при източника;
  • Косвени данъци (ДДС и акцизи);
  • Данък върху доходите на физическите лица;
  • Местни данъци и такси;
  • Данъчни аспекти при преобразувания по Търговския закон;
  • Непарични вноски в търговски дружества (апорт)

Лични финанси и данъчно оптимизиране;

Данъчна защита:

  • Съдействие във връзка с данъчни ревизии и проверки;
  • Изготвяне на възражения и жалби срещу доклади и актове на органи по приходи.

Консултации и съдействие по прилагане на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО);

Международно данъчно облагане;

Данъчен преглед за спазване на данъчното и осигурително законодателство;

Консултации относно социалното и здравното осигуряване.

Предлагаме още...